ຮູ້ຫຼືຍັງ ຕ່າງປະເທດທີ່ຈົດທະບຽນແຕ່ງດອງກັບພົນລະເມືອງລາວ ສາມາດຂໍວີຊາຜົວ-ເມຍໄດ້ແລ້ວ


(ຮູບພາບ: Pinterest)

ຖ້າຜົວຫຼືເມຍຂອງທ່ານເປັນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍຄົງຈະບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງຫຼາຍໃນການຂໍວີຊາເຂົ້າອອກຫຼາຍເທື່ອເປັນເວລາ 1 ປີ ເພາະບໍລິສັດທີ່ຜົວຫຼືເມຍທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ຈະເປັນຜູ້ແລ່ນໃຫ້

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກຜົວຫຼືເມຍທ່ານ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຂໍວີຊາເຂົ້າອອກຫຼາຍເທື່ອເປັນເວລາ 1 ປີ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກ ທີ່ຜົວຫຼືເມຍຂອງທ່ານທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ຈະອາໄສຢູ່ລາວໄດ້ດົນ ເພາະຕ້ອງຕໍ່ວີຊາແລະເດີນທາງເຂົ້າອອກປະເທດໃນແຕ່ລະເດືອນຫຼາຍຄັ້ງ ເສຍເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ

ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານໄທ ໄດ້ປ່ຽນນະໂຍບາຍວີຊາໃໝ່ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດແລ້ວ ຈາກແຕ່ກ່ອນເຄີຍໄປຕໍ່ວີຊາດ້ວຍການຂ້າມຊາຍແດນທາງບົກ ແລ້ວກໍຂ້າມກັບມາ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ທາງບົກ ອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ແຕ່ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ ຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ລາວຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງຂ້າມໄປໄທທາງອາກາດເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ

ປັດຈຸບັນນີ້ ຖ້າທ່ານຈົດທະບຽນແຕ່ງດອງກັບພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກໍສາມາດຂໍວີຊາຜົວ-ເມຍ (SP-B3) ໄດ້ລີຍ ເອກະສານປະກອບມີດັ່ງນີ້:

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກະກຽມເມື່ອໄປຍື່ນຢູ່ຊັ້ນສອງ ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

 1. ສຳເນົາໃບທະບຽນແຕ່ງດອງ (1 ສະບັບ)
 2. ໃບສະເໜີ (1 ສະບັບ) (ທ່ານສາມາດຂໍເບິ່ງຮູບແບບຕົວຢ່າງຈາກກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ ທີ່ຫ້ອງເບີ 4 ຊັ້ນສອງ) 
 3. ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວຫຼືບັດປະຈຳຕົວ ຂອງຜົວຫຼືເມຍທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ (1 ສະບັບ)
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ (1 ສະບັບ)
 5. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນຂອງຜົວຫຼືເມຍທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ (1 ສະບັບ)

ຄ່າທຳນຽມ 5,000 ກີບ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະອອກໃບອະນຸຍາດວີຊາກັບດ່ານໃຫ້ທ່ານ ໃຫ້ຖືໃບນີ້ກັບປຶ້ມໜັງສືຜ່ານແດນຂອງຜົວຫຼືເມຍທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ໄປຍື່ນເອົາວີຊານີ້ຢູ່ດ່ານທີ່ທ່ານລະບຸໃສ່ໃນໃບສະເໜີ ຄ່າທຳນຽມ 30 ໂດລາ

ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ປະກອບເອກະສານ ຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົານຳເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບ 1 ປີ ຖ້າທ່ານຢູ່ຕ່າງແຂວງ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໄປຂໍຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕອນນີ້ ຂັ້ນແຂວງຍັງບໍ່ສາມາດອອກໃຫ້ໄດ້ເທື່ອ) ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກະກຽມມີດັ່ງນີ້:

 1. ຄຳຮ້ອງຂໍຂຶ້ນທະບຽນແລະຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ ຫຼືໃບສະເໜີນັ້ນເອງ (1 ສະບັບ) (ທ່ານສາມາດຂໍເບິ່ງຮູບແບບຕົວຢ່າງຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 
 2. ໃບຢັ້ນຢືນທີ່ຢູ່ຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ (1 ສະບັບ)
 3. ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວຂອງຜົວຫຼືເມຍທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ (1 ສະບັບ)
 4. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ ຂອງຜົວຫຼືເມຍທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ (1 ສະບັບ)
 5. ສຳເນົາວີຊາ ຄູ່ຜົວ-ເມຍ (SP-B3) (1 ສະບັບ)
 6. ສຳເນົາໃບທະບຽນແຕ່ງດອງ (1 ສະບັບ)
 7. ຮູບຂະໜາດ 3x4 (3 ແຜ່ນ)

ຄ່າທຳນຽມບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາແມ່ນ 1,320,000 ກີບ ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາໃຫ້ແລ້ວ ໃຫ້ປະກອບເອກະສານຂໍວິຊາ 1 ປີ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກັບໄປ ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີກຄັ້ງ ຄ່າທຳນຽມ 1,200,000 ກີບ ເອກະສານປະກອບມີດັ່ງນີ້

 1. ສຳເນົາໃບທະບຽນແຕ່ງດອງ (1 ສະບັບ)
 2. ໃບສະເໜີ (1 ສະບັບ) (ທ່ານສາມາດຂໍເບິ່ງຮູບແບບຕົວຢ່າງຈາກກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ ທີ່ຫ້ອງເບີ 4 ຊັ້ນສອງ ຄ້າຍກັນກັບໃບສະເໜີທີ່ໄປຍື່ນໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດ ປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍ) 
 3. ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວຫຼືບັດປະຈຳຕົວ ຂອງຜົວຫຼືເມຍທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ (1 ສະບັບ)
 4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ (1 ສະບັບ)
 5. ໜັງສືຜ່ານແດນ ພ້ອມສຳເນົາ ຂອງຜົວຫຼືເມຍທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ (1 ສະບັບ)

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມກົງສຸນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ວີຊາຜົວ-ເມຍ (SP-B3) ໄດ້ມີການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018 

ຂຽນໂດຍ: khianlao.com


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
0
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
0
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
0
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
4
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
0
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
1
ຜ່ານໄດ້
Sithon999

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo