ລາວຈະປັບຫຼຸດຂັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະຄ່າທຳນຽມ ໃນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ພາຍໃນປີ 2019


ການຫຼຸດຂັ້ນຂອດໃນການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ການອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຍັງພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກດ້ານຂັ້ນຂອດການອອກອະນຸຍາດ ເວລາໃນການປະກອບເອະສານ ເນື່ອງຈາກການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຍັງຜ່ານຫລາຍຂັ້ນຕອນ ພ້ອມທັງໃຊ້ເວລາຫລາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເວລາລະອຽດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການເຮັດບົດສຶກສາໃນການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ເລກທີ 12/ນຍ ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 201 8 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ໂດຍໃນຂໍ້ສອງ ໄດ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ທ່ານ ສຸລິຍົນ ພິລາວົງ, ຫົວໜ້າກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ Lao Trade Portal ໃນກອງປະຊຸມສະເໜີບົດສຶກສາ ກ່ຽວກັບການອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ທີ່ຕິດພັນກັບ 04 ຂະແໜງການຄື: ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ, ຂະແໜງມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ຂະແໜງປູກຝັງ, ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃນວັນທີ 28-29 ເດືອນ ສິງຫາ ຜ່ານມານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸລິຍົນ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ

ບົດສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃນປັດຈຸບັນ ມາດຕະການປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງລົງໄດ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ເພາະຍັງປະກົດມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ອີງຕາມຜົນການສຶກສາ ການອອກອະນຸຍາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າແມ່ນໃຊ້ເວລາສະເລ່ຍ 03 ວັນ ດັ່ງນັ້ນ ໃບອະນຸຍາດແມ່ນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເກີດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທັງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ເວລາ ອີກດ້ານໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນສິນຄ້າຫລວງຫລາຍອັ່ງອໍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຕາມດ່ານສາກົນ ຍ້ອນລະບົບກວດກາເອກະສານນຳເຂົ້າສິນຄ້າຍັງຊັກຊ້າ

ທ່ານ ສຸລິຍົນ ພິລາວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພາຍໃນປີ 2019 ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ໃນນາມຫ້ອງການປະຈໍາ ກອງເລຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງຂັ້ນຕອນ, ເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້ອຍ 50%”

ນອກຈາກນັ້ນ ຖ້າວ່າມີການລົບລ້າງ ໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ຜູ້ປະກອບການສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ ປະມານ 385 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ຫຼຸດຜ່ອນການເສຍເວລາໃນການຂໍໃບຢັ້ງຢືນປະຈຳປີ ແຕ່ວ່າຄ່າທໍານຽນມແມ່ນຈ່າຍປະຈໍາປີຄືເກົ່າ ຄ່າສະເລ່ຍໃນການປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ 1 ການຂົນສົ່ງ ປະມານ 30-60 ນາທີ ແລະ 35,000 ກີບ ຈາກການອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ປະຢັດ 25,000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງການຂົນສົ່ງ ແລະ ປະຢັດເວລາໄດ້ 1 ຊົ່ວໂມງຢູ່ໃນດ່ານ ຖ້າບໍ່ມີການກວດກາແບບ 100% ເທົ່າກັບວ່າຄ່າທຳນຽມ ແລະ ເວລາ ໃນການອອກອະນຸຍາດ ແລະ ກວດກາ ຕໍ່ປີແມ່ນສາມາດປະຢັດໄດ້ 241 ລ້ານກີບ ແລະ 360 ວັນ

ຖ້າຫາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳລົງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້າແບບຖືກກົດໝ າຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ລັດຖະບານສາມາດກຳນົດລາຄາຫຼຸດລົງໄດ້ເນື່ອງຈາກຜູ້ປະກອບການມີລາຍຈ່າຍຫຼຸດລົງໃນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງໄດ້ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ເປັນຕົ້ນການປັບປຸງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງການແຂ່ງຂັນກັບສາກົນ ແລະ ງ່າຍໃນການຈັດອັນດັບທາງທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະຕົວຊີ້ວັດ “ການຄ້າຂ້າມແດນ”

ປັດຈຸບັນນີ້ ປະເທດລາວຢູ່ທີ່ອັນດັບທີ 9 ໃນ 10 ຊາດອາຊຽນ ແລະຢູ່ອັນດັບທີ 141 ຂອງໂລກ ຈາກການຈັດອັນ Doing Business 2018 ໃນເລື່ອງຂອງປະເທດທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າໄປດຳເນີນທຸລະກິດ (Ease of Doing Business) ໂດຍທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ງລັດຖະບານລາວ ກຳລັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ ແລ້ວຍົກລະດັບຈາກຢູ່ທີ່ອັນດັບ 3 ໂຕເລກ ມາເປັນອັນດັບ 2 ໂຕເລກ ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2020  

ຮຽບຮຽງ: khianlao.com


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
0
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
0
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
0
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
0
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
0
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
0
ຜ່ານໄດ້
Sithon999

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

ກົດໄລຄ໌ເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກເພຈ
close-link
error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo