ແຈ້ງການໃໝ່ ການເຮັດປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດແລະຄວັດຕາປະທັບປັດຈຸບັນນີ້ ເຮັດແນວໃດ ມາເບິ່ງ


ອີງຕາມ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ເພື່ອໃຫ້ການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ສ້າງບັນຍາກາດ “ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ” ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຫ້ອງການ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງມາຍັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

ກ. ການຄວັດຕາປະທັບ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ, ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນຳເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄປຄວັດຕາປະທັບ ນຳຂະແໜງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມບົດບັນຍັດມາດຕາ 21 (ໃໝ່)ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ສະບັບປັບປຸງ – 2013 ແລະ ມາດຕາ 22 ຂອງດຳລັດ, ສະບັບເລກທີ 322/ລບ, ລົງວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018 ວ່າດ້ວຍຕາປະທັບ. ຫ້າມອອກໃບອະນຸຍາດຄັວດຕາປະທັບອີກ;

ຂ. ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ

1. ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ) ແລ້ວໃຫ້ນຳເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໄປຜະລິດປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຜະລິດປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາ.

2. ເນື້ອໃນປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:

– ຊື່ວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ;
– ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ;
– ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຖ້າມີ);
– ເບີໂທລະສັບທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້.

ນອກຈາກເນື້ອໃນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ວິສາຫະກິດສາມາດຕື່ມໂລໂກ ຫລື ຄິວອາໂຄດ (QR code ) ຂອງຕົນ ໃສ່ທາງຂວາດ້ານເທິງຂອງປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ.

ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຜະລິດປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງ.

3. ພາສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃຊ້ໃນປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ຕ້ອງແມ່ນພາສາອັງກິດ ຕາມທີ່ລະບຸໃນທະບຽນວິສາຫະກິດເທົ່ານັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ພາສາລາວຢູ່ເທິງ, ພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມ ແລະ ຂະໜາດຕົວໜັງສືຂອງພາສາອັງກິດ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສອງສ່ວນສາມ (2/3) ຂອງຂະໜາດຕົວໜັງສືລາວ

4. ຂະໜາດຂອງປ້າຍວິສາຫະກິດ ຕ້ອງເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ, ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ທິວທັດທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມອອ້ມຂ້າງ, ມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການສັນຈອນ, ແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 30×60 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໃຫຍ່ສຸດ ບໍ່ເກີນ 1.5 ແມັດ x 3 ແມັດ

5. ສີພື້ນ ແລະ ຕົວໜັງສືຂອງປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ແມ່ນເປັນພື້ນສີຂາວ ຕົວໜັງສືສີແດງ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດຂອງເອກະຊົນ ແລະ ລວມໝູ່ (ສະຫະກອນ) ແມ່ນເປັນພື້ນສີເຫຼືອງ ຕົວໜັງສືສີແດງ

6. ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດເປັນສັນຍາລັກບົ່ງບອກຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງວິສາຫະກິດ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ການຕິດຕັ້ງປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ຕ້ອງຕິດໄວ້ທາງດ້ານໜ້າຂອງທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ຫຼື ບ່ອນທີ່ວິສາຫະກິດຕັ້ງຢູ່ ( ກໍລະນີວິສາຫະກິດນ້ອຍ ທີ່ມີທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານຢູ່ກັບສະຖານທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍເປັນຕົ້ນ)

7. ວິສາຫະກິດ ຕ້ອງເລືອກຮູບແບບເນື້ອໃນປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃດໜຶ່ງ ຈາກສອງຮູບແບບເນື້ອໃນປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ – ໂຣແມັງ I ແລະ ໂຣແມັງ ຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້

8. ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດ ຫຼື ວາງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ – ໂຣແມັງ I ແລະ ໂຣແມັງ II ຕາມທີ່ກ່າວມາໃນຂໍ້ 7 ຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ສະດວກສຳລັບຜູ້ລົງທຶນ ໃນການຖ່າຍພາບ ຫຼື ກອບປີ ນອກຈາກນີ້ຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງ ຫຼືດາວໂຫຼດ ຈາກເວບໄຊ ຂອງກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (http://www.erm.gov.la)

9. ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ມີຜົນນຳໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການ, ສະບັບເລກທີ 1542/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 21 ມີຖຸນາ 2018 ເລື່ອງ: ການຄັວດຕາປະທັບ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ.

ຕົວຢ່າງຮູບແບບປ້າຍວິສາຫະກິດຕ່າງໆ

ທີ່ມາ: Lao Trade Portal


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
0
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
0
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
0
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
0
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
0
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
0
ຜ່ານໄດ້
Sithon999

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

ກົດໄລຄ໌ເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກເພຈ
close-link
error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo