ມາເບິ່ງຕ່າງປະເທດ ກ່າວເຖິງສາເຫດເຂື່ອນແຕກຢູ່ອັດຕະປື ວ່າ ເກີດຈາກໄພທຳມະຊາດ ຫຼືປັນຫາອື່ນ

ອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນ (International Rivers) ໄດ້ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ເຫດການ ເຂື່ອນ D (Saddle Dam D) ແຕກ ວ່າ ອຸປະຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບເຂື່ອນ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ຮັບມືກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ ແລະ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂາດເຂີນທາງດ້ານ ລະບົບການເຕືອນໄພທີ່ດີພໍ ການແຈ້ງເຕືອນດັ່ງກ່າວ ກໍຫຼ້າສວຍເກີນໄປ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ມີເວລາກະກຽມ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ທັນການ ການກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ກັບບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າເອກະຊົນ ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ໃນການຮັບມືຕໍ່ສະພາບການສຸກເສີນຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ມີຫຼາຍເຂື່ອນທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນການດຳເນີນການ ແລະຢູ່ໃນແຜນການ ບໍ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ຮັບມືກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ກຳລັງເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງພູມອາກາດ ສ້າງຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳໃກ້ເຂື່ອນ ຜູ້ສະໜອງທຶນໂຄງການ, ຜູ້ວາງແຜນ ແລະຜູ້ດຳເນີນການ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ກຳລັງຂອງເຂື່ອນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຕ້ານທານກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະຮັບປະກັນວ່າ ເຂື່ອນຈະສາມາດຮອງຮັບເຫດການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ເຫດການເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລາວໃນຄັ້ງນີ້ ກໍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂາດເຂີນທາງດ້ານລະບົບການເຕືອນໄພທີ່ດີພໍ ໃນການປ້ອງກັນການສູນເສຍຕໍ່ຊີວິດ … ​ອ່ານ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ ມາເບິ່ງຕ່າງປະເທດ ກ່າວເຖິງສາເຫດເຂື່ອນແຕກຢູ່ອັດຕະປື ວ່າ ເກີດຈາກໄພທຳມະຊາດ ຫຼືປັນຫາອື່ນ