ໃຊ້ງານ 5ຊົ່ວໂມງ, 20 ນາທີຜ່ານມາ Sithon999
1000000 / 1000000

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 27/05/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 410,800
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 421
ລວມຄະແນນ: 1,876,020