ໃຊ້ງານ 1ຊົ່ວໂມງ, 9 ນາທີຜ່ານມາ Sithon999
1000000 / 1000000

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 27/05/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 572,267
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 533
ລວມຄະແນນ: 2,601,290