ໃນສາດສະໜາພຸດ ການແກ້ກຳນິມີບໍ່ ຄົນເຮົາສາມາດແກ້ກຳໄດ້ບໍ່? - KHIANLAO.COM

1
0

ສະບາຍດີ ຂ້ອຍເຫັນໃນໂທລະທັດ ແລະກະ YouTube ເຂົາເວົ້າເຖິງເລື່ອງການແກ້ກຳ ຢາກຖາມວ່າ ໃນສາດສະໜາພຸດ ການແກ້ກຳນິມີບໍ່ ຄົນເຮົາສາມາດແກ້ກຳໄດ້ບໍ່?

ສະແດງຢູ່ 0 ລາຍການ
ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳຕອບ" ໃຊ້ສຳລັບຂຽນຄຳຕອບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຖາມ ໃຫ້ໃຊ້ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳເຫັນ" )

ກະລຸນາກ່ອນ

error: