ຄອມພິວເຕີເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ເວລາເປີດເຄື່ອງ ບອກວ່າ missing - KHIANLAO.COM

0
0

ຄອມພິວເຕີເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ເວລາເປີດເຄື່ອງ ບອກວ່າ missing

  • Sithon999
    ຈັກ Missing ຫຍັງ ຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜູນກໍບໍ່ມີ ຖ່າຍຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ Missing ມາໃຫ້ເບິ່ງແນ່
ສະແດງຢູ່ 0 ລາຍການ
ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳຕອບ" ໃຊ້ສຳລັບຂຽນຄຳຕອບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຖາມ ໃຫ້ໃຊ້ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳເຫັນ" )

ກະລຸນາກ່ອນ

error: