Interesting ແລະ Interested ໃຊ້ຕ່າງກັນແນວໃດ? - KHIANLAO.COM

ໄດ້ຄຳຕອບແລ້ວ
2
0

ຢາກຮູ້ວ່າ Interesting ແລະ Interested ໃຊ້ຕ່າງກັນແນວໃດ? ຕົວຢ່າງ It’s interesting. ແຕ່ພັດໃຊ້ I’m interested ຄືບໍ່ໃຊ້ I’m interesting.

ເປັນຄຳຕອບທີ່ດີສຸດ
1
0
  • ຈຳພວກລົງທ້າຍດ້ວຍ -ed ຕົວຢ່າງ interested, bored, excited… ແມ່ນເວົ້າເຖິງຕົວເອງ ຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງ ພາຍໃນຕົນເອງ ຕໍ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກ Ex: I am interested in this book = ຂ້ອຍສົນໃຈປຶ້ມຫົວນີ້
  • ຈຳພວກລົງທ້າຍດ້ວຍ -ing ຕົວຢ່າງ interesting, boring, exciting… ແມ່ນເວົ້າເຖິງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້າງນອກ ຕໍ່ຕົວເຮົາ Ex: This book is interesting (to me) = ປຶ້ມນີ້ໜ້າສົນໃຈ (ສຳລັບຂ້ອຍ)

 

ສະແດງຢູ່ 1 ລາຍການ
ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳຕອບ" ໃຊ້ສຳລັບຂຽນຄຳຕອບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຖາມ ໃຫ້ໃຊ້ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳເຫັນ" )

ກະລຸນາກ່ອນ

error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo