ອ່ານກ່ອນໂພສຕ໌ - KHIANLAO.COM

ອ່ານກ່ອນໂພສຕ໌

 • ຫົວຂໍ້ກະທູ້ບໍ່ຄວນສັ້ນຈົນເກີນໄປ ຂຽນຫົວຂໍ້ໃຫ້ເໝາະສົມ ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອຫາແລະດຶງດູດຜູ້ຄົນເຂົ້າອ່ານ ເລືອກໝວດກະທູ້ໃຫ້ເໝາະສົມ
 • ຮູບໜ້າປົກໂພສຕ໌ຈະໃສ່ຫຼືບໍ່ໃສ່ກໍໄດ້ ຖ້າໃສ່ຄວນເລືອກຮູບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາຂອງກະທູ້ ມີຂະໜາດຊັດເຈນ ແຕ່ຖ້າບໍ່ໃສ່ ທາງເວັບຈະເລືອກໃສ່ໃຫ້ເອງ
 • ເນື້ອຫາຂອງກະທູ້ຄວນແບ່ງເປັນວັກເປັນຕອນ ບໍ່ຄວນຂຽນວັກດຽວຍາວໆໂດຍບໍ່ມີການລົງແຖວ ສະກົດຄຳໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຍະຫວ່າງໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການອ່ານ ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈ້ຳຈຸດ (;) ຫຼືເຄື່ອງໝາຍຈຸດ (,) ຂັ້ນປະໂຫຍກ ຄວນຍະຫວ່າງແທນເອົາ
 • ພາສາທີ່ໃຊ້ແມ່ນ ພາສາລາວ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃນກໍລິນີເປັນການປະກອບເນື້ອຫາ ສຳລັບໂພສຕ໌ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ແມ່ນອຸນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ແລະພາສາໄທ ເທົ່ານັ້ນ
 • ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການໃຫ້ເຄຣດິດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເອົາມາລົງໃນເວັບໄຊຕ໌ແຫ່ງນີ້ ສະນັ້ນ ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ລົງເວັບໄຊຕ໌ແຫ່ງນີ້ ຕ້ອງລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຜີຍແຜ່ລົງເວັບໄຊຕ໌ແຫ່ງນີ້ ແລະພວກເຮົາກໍສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂຽນເນື້ອຫາດ້ວຍຕົນເອງ
 • ການລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາ ໃຫ້ພິມໃສ່ດັ່ງນີ້:
 • – ຖ້າຂຽນເນື້ອຫາເອງທັງໝົດ “ເນື້ອຫາໂດຍ: {ຊື່ຜູ້ໃຊ້}”
 • – ຖ້າເອົາເນື້ອຫາມາຈາກບ່ອນອື່ນ “ທີ່ມາ: {ໃສ່ລິງຄ໌ແຫຼງທີ່ມາ}”
 • ຖ້າຮຽບຮຽງເນື້ອຫາເອງຈາກບ່ອນອື່ນ(ບໍ່ແມ່ນໄປກ໊ອບປີ້ຂໍ້ຄວາມເຂົາມາໝົດ) “ຮຽບຮຽງໂດຍ:{ຊື່ຜູ້ໃຊ້}” ລົງແຖວຕາມດ້ວຍ “ທີ່ມາ:{ໃສ່ລິງຄ໌ແຫຼງທີ່ມາ}”
 • – ຖ້າແປເນື້ອຫາມາຈາກບ່ອນອື່ນ “ແປໂດຍ: {ຊື່ຜູ້ໃຊ້}” ລົງແຖວຕາມດ້ວຍ “ທີ່ມາ:{ໃສ່ລິງຄ໌ແຫຼງທີ່ມາ}”
 • ຖ້າຂະໜາດໄຟລ໌ຮູບໃຫຍ່ເກີນໄປ ຄວນຫຼຸດຂະໜາດໄຟລ໌ຮູບກ່ອນ ທ່ານສາມາດຫຼຸດຂະໜາດໄຟລ໌ຮູບໃນເວັບໄຊຕ໌ນີ້ https://www.reduceimages.com
 • ໃນກະດານຄຳຖາມ ທ່ານສາມາດຕັ້ງກະທູ້ກ່ຽວກັບຄຳຖາມ ລົມເລື່ອງປັນຫາຕ່າງໆ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເພື່ອຊອກຫາຄຳຕອບທີ່ມີສາລະແລະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງກະທູ້ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາທີ່ກ່າວມານີ້
 • ເລືອກຫົວຂໍ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອຫາຂອງກະທູ້ແລະເລືອກໝວດກະທູ້ໃຫ້ເໝາະສົມ ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ເຈາະຈົງ ອະທິບາຍໃຫ້ຊັດເຈນ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບທີ່ກົງຕໍ່ຄຳຖາມຂອງທ່ານ ບໍ່ຕັ້ງຄຳຖາມແບບຄຸມເຄືອ
 • ປຸ່ມຂຽນຄຳເຫັນໃນກະດານຄຳຖາມ ມີໄວ້ສຳລັບໃຊ້ສົນທະນາ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຂຽນຄຳຖາມ ປຸ່ມຂຽນຄຳຕອບແມ່ນໃຊ້ສຳລັບຂຽນຄຳຕອບ ຄວນໃຊ້ປຸ່ມແຕ່ລະປຸ່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ ຖ້າໃຊ້ປຸ່ມຂຽນຄຳຕອບສົນທະນາສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເນື້ອຫານັ້ນຈະຖືກລຶບ
 • ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຄຳຕອບທີ່ກົງຕໍ່ຄຳຖາມຂອງທ່ານ ຄວນມີມາລະຍາດ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈແລະໂຫວດຄຳຕອບນັ້ນເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈແກ່ສະມາຊິກທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ
 • ກະດານຄຳຖາມນີ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນການຕອບຄຳຖາມ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເຮົາມີເຈດຕະນາພຽງແຕ່ຢາກຊ່ວຍເຫຼືອ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄຳຕອບທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ອາດເປັນຄຳຕອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ສະນັ້ນ ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ພິຈາລະນາໃນການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທຸກຄັ້ງ
 • ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນດ້ວຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນການທຳບຸນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ທ່ານສາມາດທຳບຸນດ້ວຍການຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມ ແກ້ໄຂປັນຫາໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ໃນກະດານຄຳຖາມນີ້
 • ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງໂຄສະນາທຸລະກິດທຸກປະເພດ ຖ້າທ່ານຢາກລົງປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໃຫ້ໄປ ລົງປະກາດໄດ້ບ່ອນນີ້
 • ຖ້າຢາກຕັ້ງກະທູ້ກ່ຽວກັບຄຳຖາມ ລົມເລື່ອງປັນຫາຕ່າງໆ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ໃຫ້ໄປຕັ້ງກະທູ້ຢູ່ກະດານຄຳຖາມ ຄລິກບ່ອນນີ້
 • ສຳລັບເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆໃນການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຕ໌ນີ້ ອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້
error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo