ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງ - KHIANLAO.COM

ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ບໍລິການ

khianlao.com ເປັນເວັບໄຊຕ໌ທີ່ໃຫ້ບໍລິການອອນໄລນ໌ໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ໃນເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງນີ້ເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ” ເປັນ “ເຈົ້າຂອງ” ແລະເປັນ “ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌” ນີ້ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຕ໌ນີ້ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຂຶ້ນມາ ການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຕ໌ນີ້ຕ້ອງເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ແລະກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະລຸນາອ່ານລະອຽດ ການທີ່ທ່ານສະໝັກເປັນສະມາຊິກຂອງເວັບໄຊຕ໌ຫຼືເຂົ້າໄປເບິ່ງຂໍ້ມູນໃດໆໃນເວັບໄຊຕ໌ນີ້ ຈະຖືວ່າທ່ານໄດ້ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງຂອງເວັບໄຊຕ໌ນີ້

“ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ” ຫຼື “ຜູ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊຕ໌” ຫຼືເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ “ຜູ້ໃຊ້” ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ສະໝັກເປັນສະມາຊິກຂອງເວັບໄຊຕ໌ ກວມລວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊຕ໌ນີ້ດ້ວຍ

ຄວາມປອດໄພ:

  • ສະມາຊິກເວັບໄຊຕ໌ຈະໄດ້ຮັບ Username ແລະ Password ໃນການ Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ນີ້ຈະພະຍາຍາມໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງສະມາຊິກໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງສະມາຊິກໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ເປັນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການທາງກົດໝາຍຫຼືຄວາມຈຳເປັນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  • ນອກຈາກນີ້ ສະມາຊິກຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຮັກສາ Username ແລະ Password ຂອງຕົນເອງ ແລະຄວນຕັ້ງ password ທີ່ຊັບຊ້ອນ ຍາກຕໍ່ຜູ້ອື່ນຈະເດົາໄດ້ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ບັນຊີສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະທັງເປັນການບໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນສວຍໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

  • ຜູ້ນຳໃຊ້ເວັບນີ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງໝົດຂອງຕົນເອງທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນເວັບໄຊຕ໌ແຫ່ງນີ້ ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ນີ້ຈະບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ
  • ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ນີ້ ຈະທຳການກວດກາເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ອນເຜີຍແຜ່ລົງເວັບໄຊຕ໌ທຸກຄັ້ງ ແຕ່ກໍບໍ່ຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວນັ້ນຖືກຕ້ອງ ເໝາະສົມ ຫຼືສົມບູນພຽງພໍ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊຕ໌ຕ້ອງໃຊ້ພິຈາລະນາເອົາເອງໃນການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ນີ້ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆອັນເກີດຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ຈະພະຍາຍາມກວດສອບ ກັ່ນຕອງແລະລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອອກ ຖ້າທ່ານພົບເຫັນຂໍ້ມູນໃດທີ່ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍແລະສິນທັມ ກະລຸນາແຈ້ງຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌
  • ຜູ້ນຳໃຊ້ເວັບບໍ່ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລັບທາງການເງິນຂອງຕົນຫຼືຂໍ້ມູນລັບອື່ນໆລົງເວັບໄຊຕ໌ນີ້ ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ນີ້ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ່ສະມາຊິກເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລັບຂອງຕົນເອງລົງເວັບໄຊຕ໌ນີ້
  • ການເອົາເນື້ອຫາ ທີ່ເປັນການຂຽນເອງຂອງສະມາຊິກ ຮຽບຮຽງເອງຂອງສະມາຊິກ ແປເປັນພາສາລາວເອງຂອງສະມາຊິກໃນເວັບໄຊຕ໌ແຫ່ງນີ້ ໄປແບ່ງປັນຢູ່ບ່ອນອື່ນ ຕ້ອງໃຫ້ເຄຣດິດໂດຍລະບຸລິງຄ໌ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກເວັບໄຊຕ໌ຂອງພວກເຮົາ
  • ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ມີສິດທີ່ຈະຍົກເລີກຫຼືບລັອກບັນຊີຜູ້ໃຊ້ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງເວັບໄຊຕ໌ໄດ້ທຸກເວລາ
  • ການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຕ໌ຍ່ອມມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຄວາມເສຍຫາຍອັນເກີດຈາກຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເວັບໄຊຕ໌ ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ນີ້ຈະບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຂໍ້ບົກຜ່ອງນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວກໍຕາມ

ເນື້ອໃນທີ່ອະນຸຍາດແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ລົງເວັບໄຊຕ໌ແຫ່ງນີ້:

  • ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 11 (ສຳລັບເນື້ອໃນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ)ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ສະບັບເລກທີ 327/ລບ ລົງວັນທີ 16/09/2014 ຄລິກອ່ານບ່ອນນີ້
  • ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 10 (ສຳລັບເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ)ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ສະບັບເລກທີ 327/ລບ ລົງວັນທີ 16/09/2014 ຄລິກອ່ານບ່ອນນີ້

ຂໍ້ປະຕິບັດອື່ນໆຂອງເວັບໄຊຕ໌:

ສຳລັບເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງໃດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸລົງໃນເວັບນີ້ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມການພິຈາລະນາຂອງຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງຂອງເວັບໄຊຕ໌ນີ້ ຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌ສາມາດດັດແປງແກ້ໄຂໄດ້ທຸກເວລາໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກຮູ້ລ່ວງໜ້າ

error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo